Представяне

История

Дейности

Галерия

Предстоящи събития

Четенето е знание!

Посетете сайта на Библиотека при Читалище „Съгласие 1869 г.“ – Тетевен

Към Библиотеката

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ДОГОВОР №11/07/2/0/00/704 от 20.09.2017 г.
СКЛЮЧЕН МЕЖДУ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
СЪГЛАСИЕ 1869 г. – ТЕТЕВЕН
и ДФЗЕМЕДЕЛИЕ

        На 20.09.2017 г. Председателят на НЧСъгласие 1869 г. – Димчо Диков сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №11/07/2/0/00/704 от 20.09.2017 г. с ДфЗемеделие,  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за финансиране на проект: „Ремонт на Народно читалище „Съгласие  1869 г. “- гр. Тетевен
ОСНОВНА ЦЕЛ:
Създаване на благоустроена и съвременна материална база за културни събития.

СТОЙНОСТ: Проектът е на обща стойност: 387 564.92 лв. и е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Договорът осигурява 100% безвъзмездна финансова помощ за подобряване на читалищната инфраструктура.

ОЧАКВАНН  РЕЗУЛТАТИ: Проектът предвижда:

І. Мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата:
– Топлинно изолиране на външните стени;
– Топлинно изолиране на под
– Подмяна на съществуваща дограма;
– Подмяна на отоплителна инсталация
ІІ. Мерки, свързани с ремонтни дейности;
  – Освежаване на санитарния възел в сутерена на театъра;
ІІІ. Мерки, свързани с пожарна безопасност:
– Подмяна на вратите водещи към театралния салон с пожароустойчиви димоуплътнени врати;
– Външните енергоспестяващи врати към главния вход и тези водещи към двора на изток се предвижда да са димоуплътнени с антипаник брави.
– Дървената ламперия в залата се предвижда да се импрегнира със сертифицирани противопожарни препарати;

CPOK НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24 месеца.

НАЧАЛО: 20.09.2017 г.
КРАЙ:      20.09.2019 г.

Последни новини

Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700