ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен на основание Заповед № 26 /20.02.2023 г. на Председателя на НЧ “Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, във връзка с Решение от Протокол № 2/17.02.2023 г. на Настоятелството на НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869г.“ – гр. Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с

Read more
Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700