ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен на основание Заповед № 23 / 21.07.2022 г. на Председателя на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, във връзка с Решение от Протокол №7/21.07.2022 г. на Настоятелството на НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №584/04.05.2004 г., представляващ: І-ви етаж на тяло „Б“, на масивна триетажна сграда „Читалище“, включващ следните помещения: сладкарница, санитарни помещения и тераса с обща площ 433 кв. м, попадаща в УПИ VІІІ, кв. 40 по ПУП на гр. Тетевен, при следните условия:

 1. Начална конкурсна месечна наемна сума в размер на 1078.00 (хиляда и седемдесет и осем) лева. (без ДДС)
 2. Срок на отдаване – 5 (пет) г.
 3. Размерът на депозита за участие е 10 % от начално обявената сума за обекта и подлежи на връщане на недопуснатите участници в срок до 5 (пет) работни дни, а на участника, класиран на второ място и на всички други участници – в срок от 10 (десет) работни дни след сключване на договор. Депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на бъдещия договор. Същият се приспада от първата дължима наемна вноска при сключване на самия договор.
 4. Конкурсът ще се проведе на 09.08.2022 г. от 14.00 ч. в библиотечно-информационния център на НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен. Подадените предложения за участие в конкурса ще бъдат класирани съобразно следните критерии:
  КРИТЕРИИ: ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ТОЧКИТЕ:
  1. Предложена цена от 0 до 50 точки;
  2. Идеен проект за ремонт, реконструкция и визия за съвместни инициативи в обекта от 0 до 20 точки;
  3. Стойност на инвестициите за изпълнение на идейния проект от 0 до 30 точки;
 5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие: Документацията може да бъде получена на хартиен носител в канцеларията на НЧ „Съгласие 1869г.“ – гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №3, в периода от 26.07.2022 г. до 08.08.2022 г. от 8:00 ч. до 16:00 ч. Цената за придобиване на конкурсната документация е в размер на 50,00 (петдесет) лева и не подлежи на връщане.
 6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 16:00 ч. на 08.08.2022 г. в канцеларията на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен.
 7. Оглед на имота: всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.
 8. Kогато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, да се проведе повторен конкурс на 16.08.2022 г. от 14:00 ч., като закупуването на конкурсна документация и оглед на обекта се извършват до 16:00 ч. на 15.08.2022 г. Предложенията за участие, внасянето на депозит за повторен конкурс се извършват до 16:00 ч. на 15.08.2022 г. Допълнителна информация на тел.: 0678/52205; 0894781881.
Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700