Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно-изборно събрание

Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно-изборно събрание

Настоятелството на Народно Читалище “Съгласие 1869 г. ”- гр. Тетевен, на основание Чл. 15.(1) от Закона за народните читалища, свиква редовно общо отчетно – изборно събрание на Читалището на 06.04.2024 г. (събота),  в 10.00 часа в театралния салон на НЧСъгласие1869 г. ”,  при следния дневен ред:

  1. Прием и освобождаване на членове;
  2. Приемане на тригодишен отчет за дейността  на Читалището и настоятелството в рамките на мандата му 2021 – 2023 г.;
  3. Приемане на финансов отчет за мандатния период 2021 – 2023 г.;
  4. Освобождаване на настоятелството и проверителната комисия и избор на нови;
  5. Избор на председател на Читалището;
  6. Приемане на бюджет на Читалището за 2024 г.;
  7. Разни.

При липса на кворум, на основание  чл. 15.(3) от Закона за народните читалища, редовното общо  отчетно – изборно събрание се отлага с един час, т.е.  11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Молим за Вашето присъствие!

 от Настоятелството

Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700